top of page

Farmakovigjilenca

Çfarë është farmakovigjilenca dhe cilat janë qëllimet e saj?​Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon farmakovigjilencën (PV) si "shkencë dhe aktivitet që lidhet me zbulimin, vlerësimin, kuptimin dhe parandalimin e efekteve të padëshiruara ose çdo problemi tjetër të lidhur me barnat". Qëllimet e PV janë të forcojë sigurinë e pacientit në lidhje me përdorimin e ilaçeve duke ofruar një sistem për mbledhjen, vlerësimin dhe shpërndarjen e të dhënat të sigurisë së barnave. Aktivitetet e PV përfshijnë monitorimin e barnave të miratuara dhe produkteve medicinale (IMP) për:

  • Identifikimin efekteve anësore të panjohura më parë

  • Njohjen e ndryshimeve ose ashpërsinë e efekteve anësore të njohura

  • Vlerësimin e rrezikut/përfitimit të barnave për të përcaktuar nëse nevojiten veprime për të përmirësuar sigurinë

  • Sigurimin e saktësisë së informacionit të komunikuar me profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe pacientët, dhe për të siguruar që informacioni i përmbajtur në fletëpalosjet e informacionit për pacientët (PIL) është i përditësuar


Comments


bottom of page